Контакт с нас

Имате някакви въпроси, коментари или предложения към BG.Pokernews относно дизайн, съдържание, нови финкции или бизнес предложения? Или пък искате да споделите идеи, с които да направим сайта по-добър за вашите нужди? Вероятно забелязвате, че някои сайтове крадат новинарски истории и друга информация от PokerNews. Ако е така, изпратете ни e-mail.