2021 World Series of Poker

Софийският административен съд осъди Държавната комисия по хазарта за 50лв

Делото срещу Bet365

ОСЪЖДА Държавната комисия по хазарта да заплати по жалбата на „Х. (Ню Медия М.) Л.”, Дружество регистрирано в М. сума в размер на 50 (петдесет) лева, разноски за тази инстанция.

Така приключи последното заседание по делото между Държавната комисия по хазарта и Bet365, но ако оставим тази на пръв поглед смешна новинa Bet365 приключиха заседанието с малка победа.

Софийският административен съд отреди, че ОТМЕНЯ решение № 000030 - 1407 от 12.02.2016г. на Държавната комисия по хазарта, в частта, с която е отнет лиценза на жалбоподателя Х. (Ню М М.) Л. за организиране на онлайн хазартни игри в игрално казино по жалбата на „Х. (Ню М М.) Л.”, Дружество регистрирано в М..

Какво следва от тук нататък?

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението му чрез Административен съд София – град пред Върховния административен съд

Ето и основната част от текста публикуван на сайта на Софийския административен съд след края на последното заседание по делото.
Производството е образувано по жалба на „Х. (Ню М М.) Л.”, Дружество регистрирано в М. срещу решение № 000030 - 1407 от 12.02.2016г. на Държавната комисия по хазарта, в частта, с която е отнет лиценза на жалбоподателя за организиране на онлайн хазартни игри в игрално казино. В жалбата жалбоподателят твърди, че оспореното в това производство решение е незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално правните разпоредби и при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

Съобразно задължението на съда по чл. 168 ал. 1 от АПК настоящият състав, е решил, че следва да се провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК и в тази връзка настоящият е било установено,че оспореното решение е издадено от компетентен орган в рамките на предоставените му правомощия по чл. 22 ал. 1 т. 1 от ЗХ и с предвиденото мнозинство по чл. 25 ал. 2 от ЗХ, видно от самото оспореното решение, под което са положени подписите на членовете на комисията.

Оспореното решение е издадено при спазване на установената от закона форма - писмена, но при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и същото е постановено в противоречие с материално правни разпоредби, по съображенията изложени по - долу. На първо място неоснователно е възражението на жалбоподателя нищожност на оспореното решение, тъй като видно от изложеното по – горе същото е постановено от компетентен орган, при спазване на изискването за кворум. Други основания за нищожност не са изложени. На второ място неоснователно е възражението за допуснати нарушения на чл. 32 и 33 от ЗХ.

Видно от събраните по делото доказателства решението е издадено по искане на искателя и във връзка с предложение на председателя на ДКХ. Направени са надлежните проверки по чл. 33 от ЗХ. На трето място настоящият състав намира за основателно възражението на жалбоподателя за материална незаконосъобразност на оспореното решение по следващите съображения. Най – напред съгласно чл. 3 ал. 1 от ЗХ „Всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на Република Б. може да се организира само с лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта“. Възможността обаче фактически да се организират хазартни игри, включително онлай, по правилата разписани в закона, предполага изпълнението на сложен фактически състав, който включва следните елементи: 1. Издаване на първоначален лиценз; 2. Документи доказващи направени инвестиции по чл. 5 от ЗХ съобразно разписаните в закона изисквания; 3. Решение по чл. 5 ал. 2 изр. последно от ЗХ на ДКХ за потвърждаване на извършването на инвестициите по чл. 5 ал. 1 от ЗХ; и 4.

Издадено удостоверение по чл. 34 ал. 1 от ЗХ за издаден лиценз за организиране на хазартните игри по този закон, както и за извършване на дейностите по него. Едва след издаване на удостоверението по чл. 34 ал. 1 от ЗХ искателят може фактически да осъществява дейност по организиране на хазартна игра. Съответно съгласно чл. 9 ал. 2 от ЗХ е налице абсолютна забрана за „фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта“. Във връзка с посочения фактически състав, при изпълнението на който е допустимо организирането на хазартни игри, от събраните по делото доказателства се установява, че са налице първите три предпоставки от фактическия състав, а именно: налице е издаден първоначален лиценз с решение № 000030 – 7990 от 21.08.2015г.; представени са документи доказващи направени инвестиции по чл. 5 от ЗХ; налице е и решение по чл. 5 ал. 2 изр. последно от ЗХ на ДКХ за потвърждаване на извършването на инвестициите по чл. 5 ал. 1 от ЗХ, а именно с първата част на оспореното в това производство решение, която не е оспорена. Не е налице обаче последната предпоставка за фактическото извършване на дейността по организиране на хазартни игри, а именно не е издадено удостоверение по чл. 34 ал. 1 от ЗХ за издаден лиценз за организиране на хазартните игри по този закон.

В тази връзка и във връзка със забраната по чл. 9 ал. 2 от ЗХ жалбоподателят не е имал и няма право да организира хазартни игри чрез заявения сайт www.bet365.com. Въпреки това от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че са фактически организирани и е извършвана дейност по организиране на хазартни игри – регистрирани са участници и са приемани залагания – чрез посочения сайт www.bet365.com. Т.е. извършено е нарушение, което пък се санкционира по нормата на чл. 117 от ЗХ. На следващо място от събраните по делото доказателства, макар и непълни, е налице е обосновано предположение, че лице, което е в управителните органи на искателя С. Р. И. Г., е организирало хазартни игри чрез посочения сайт www.bet365.com с името С. И. без за това да е издаден на него лиценз, който сайт и възможността за участие в организираните игри е бил достъпен от IP адреси от Б. и след наложената забрана за това с решение на ДКХ и с разпореждане на СРС. От представените доказателства и писмо от ГДБОП до ДКХ се установява и че И. е управляващ и представляващ на жалбоподателя и на дружество Х. (Ш. сървисис) Л., регистрирано в Г., която пък е юрисдикция с преференциален данъчен режим. Освен посоченото писмо рег. № 126600 – 7084 от 16.12.2015г. от ГДБОП до ДКХ други доказателства в тази връзка не са събрани.

Оспореното в това производство решение в оспорената му част за отнемане на лиценза на Х. (Ню Медия М.) Л. е издадено на основание чл. 86 ал. 1 т. 2 от ЗХ, според който „Комисията прилага принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по чл. 1, т. 2, в следните случаи: 2. при промяна в обстоятелствата, водеща до неизпълнение на условията по чл. 7, ал. 1 и по чл. 8“. Като основание за прилагането на чл. 86 ал. 1 т. 2 е посочено чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ според който: „Лиценз за организиране на хазартна игра не се издава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия: 4. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършвали дейност като едноличен търговец или са участвали в дружество, на което окончателно е отнет лицензът (разрешението) за организиране на хазартна дейност или на което е налагана санкция за осъществяване на хазартна дейност без разрешение“.

Видно от цитираното посочената норма алтернативно посочва две предпоставки при наличието на които не се издава лиценз, а в хипотезата на чл. 86 ал. 1 т. 2 от ЗХ при промяна на условията и при наличието на предпоставка за неиздаване на лиценз, той се отнема окончателно, когато: 1. Са извършвали дейност или са участвали в дружество, на което е окончателно отнет лиценза; 2 или им е налагана санкция за осъществяване на хазартна дейност без разрешение. Във връзка с така очертаните правни основания, на които е издадено оспореното решение, на първо място от мотивите му не се установява на точно по кое от двете основания посочени в чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ е настъпила промяна, водеща до неизпълнение на условията по чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ.

Не е посочено кое от двете алтернативно очертани основания по чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ не е изпълнено и съответно е налице, за да се стигне до прилагането на чл. 86 ал. 1 т. 2 от ЗХ. В мотивите не е посочено кое от основанията по чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ е налице и съответно води до прилагането на най- тежката мярка по чл. 86 ал. 1 т. 2 от ЗХ. Напротив в мотивите на решението са посочени други обстоятелства, които са неотносими към правното основание, на което е издадено оспореното решение.

Това представлява съществено нарушение на административно производствените правила, което се е отразило на правото на защита на адресата на оспореното решение. Това поставя и съда в положение да гадае волята на административния орган. Това само по себе си е достатъчно основание за отмяна на оспореното решение в оспорената му част. На следващо място следва да се посочи, че ако алтернативно се изключи основанието по чл. 8 ал. 1 т. 4 първо предложение, а именно искателят да е дружество или да е имал участие в дружество, на което окончателно е отнет лиценза, тъй като от събраните по делото доказателства не се установява наличието на такова обстоятелство, то следва да се приеме, че административният орган е имал предвид втората хипотеза на чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ. В тази връзка и ако се приеме, че е налице втората хипотеза, то оспореното решение е издадено преждевременно и при липса на материално правните предпоставки за това.

Това е така, тъй като посочената хипотеза предполага на лицето вече да е била наложена санкция, а това в конкретния случай не се установява. Настоящият състав намира, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява извършване на нарушение от страна на искателя, като е нарушена абсолютната забрана на чл. 9 ал. 2 от ЗХ фактически да се осъществява дейността по издадения лиценз за организиране на хазартни игри (дали от искателя или от свързани с него лица), тъй като от събраните доказателства се установява, че със заявения и вписания в лиценза сайт е извършвана такава дейност. Не е налице обаче втората предпоставка да е била наложена санкция за така извършеното нарушение.

В тази връзка настоящият състав намира, че оспореното решение е издадено преждевременно и при липса на една от предпоставките визирани в нормата на чл. 8 ал. 1 т. 4 от ЗХ във връзка с основанията по чл. 86 ал. 1 т. 2 от ЗХ, поради което в тази връзка е материално незаконосъобразно. Във връзка с всичко изложено настоящият състав намира, че оспореното в това производство Решение № 000030 - 1407 от 12.02.2016г. на Държавната комисия по хазарта, е незаконосъобразно, издадено при неправилното приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, поради което следва да бъде отменено.

Преписката следва да бъде върната на административния орган за установяване на обстоятелствата относно извършени нарушения и следва ли се налагането на санкция, събирането на относимите доказателства при следване на служебното начало и произнасяне съобразно указанията по прилагането и тълкуването на закона, дадени в настоящото решение.

Във връзка с изхода на спора съдът намира за основателно искането на жалбоподателя за присъждане на разноски съгласно чл. 143 ал. 1 от АПК. Предвид това обаче, че по делото не са представени доказателства за заплатен адвокатски хонорар, то претенция за овъзмездяване на направените разноски следва да бъде уважена в размер на 50 лв. за заплатената държавна такса. Искането на ответника за присъждане на разноски в размер на юрисконсултско възнаграждение, предвид изхода на спора, е неоснователно съгласно чл. 143 ал. 4 от АПК.

Коментари

  • Niko18 Niko18

    Играчите , които са имали лимит и преди и сега ще си имат. При изпращането на документи , ще се сверява и ще се лимитират отново.

  • nikiniki nikiniki

    Винаги преди изгрев е най тъмно......Big Grin

  • Peter7878 Peter7878

    За съжаление няма покер в момента. Ще чакаме да им издадат и казино лиценза, ама кога това ще стане реалност, не се знае.....Май се повтаря схемата с betfair. Там чакаме вече над 2 години да пуснат покера, но те твърдят, че още нямат казино лиценза, въпреки че на сайта на ДКХ пише, че имат. Дано на bet365 да има издадат по-бързо казино лиценза.

Прочетете 27 коментар(и) по тази статия
Какво мислиш?

Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook

Свързани статии

Други новини