Event #48: $1,500 No-Limit Hold’em
 
 
Matt Stout
Matt Stout
Chino Rheem
Chino Rheem
Matt Brady
Matt Brady
Nichoel Peppe
Nichoel Peppe
Garry Gates
Garry Gates
Yevgeniy Timoshenko
Yevgeniy Timoshenko
Alex Bolotin
Alex Bolotin
Alex Bolotin
Alex Bolotin
Ty Reiman
Ty Reiman
Allie Prescott
Allie Prescott
Corey Burbick
Corey Burbick
David Singer
David Singer
Kenny Nguyen
Kenny Nguyen
Tony Gregg
Tony Gregg
David Plastik
David Plastik
Lauren Kling
Lauren Kling
Jonathan Little
Jonathan Little
James Mackey
James Mackey